Změny v chemické legislativě


Přípravky používané při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci patří mezi chemické směsi, musí se tedy řídit také předpisy, které upravují nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Pro chemické látky a směsi v současné době platí přímo použitelné evropské právní předpisy, a to zejména nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a nařízení (ES) č. 1907/2006 a o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). Nařízení CLP je pro látky platné od 1. 12. 2010 a pro směsi od 1. 6. 2015. Do 1. 6. 2017 však ještě existuje možnost doprodeje směsí, které byly uvedeny prvně na trh před 1. 6. 2015. V praxi to znamená, že na trhu jsou v současné době dostupné DDD přípravky, které mají rozlišné symboly nebezpečnosti, podle staršího systému jsou označeny výstražným symbolem (žlutooranžový čtverec s černým symbolem), R a S větami; podle nařízení CLP výstražným symbolem (červeně orámovaný čtverec postavený na roh), signálním slovem (nebezpečí nebo varování) a H a P větami (standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení).

S novou legislativou souvisí i aktualizace bezpečnostních listů. Od 1. 6. 2015 platí Nařízení Komise (EU) č. 2015/830, které nahrazuje přílohu II nařízení REACH (požadavky na sestavení bezpečnostních listů) s tím, že do dne 31. 5. 2017 je povoleno i nadále používat původní bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015. Současně nařízení č. 2015/830 stanovuje, že  musí být shoda označení (na etiketě) a oddílu 2.2. bezpečnostního listu (prvky označení). Tato skutečnost znamená, že k výše uvedenému doprodeji směsí do 1. 6. 2017 označených podle staré legislativy musí být dodávány  původní bezpečnostní listy tj. takové, které mají v oddíle 2.2. prvky označení (výstražné symboly, R a S věty) stejné jako na etiketě nikoliv podle nařízení CLP.

Od 1. 6. 2015 byla zrušena hlava II zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a prováděcí vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

Novým zákonem č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) byla uveřejněna s účinností od 18. 10. 2016 i změna § 2 chemického zákona č. 350/2011 Sb., která uvádí, že na biocidní přípravky oznámené (podle zákona č. 324/2016 Sb.) se z chemického zákona vztahuje pouze klasifikace, balení a označování a na biocidní přípravky povolené (podle z. č. 324/2016 Sb.) povinnost klasifikace, balení, označování a oznamovací povinnost. Do šesti měsíců od uvedené účinnosti musí být splněna oznamovací povinnost i pro biocidní přípravky povolené podle zákona č. 120/2002 Sb.

Naše akce

Žádné události

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Počet návštěvníků

0709264