Změny v předpisech o biocidech
 

Od 1. 9. 2013 je účinné nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie. Toto nařízení nahrazuje s určitým přechodným obdobím směrnici 98/8/ES. Nové nařízení je možné najít na stránkách http://eur-lex.europa.eu/. Nařízení uvádí, že žádný biocidní přípravek nesmí být dodán na trh (dodáním na trh se rozumí jakékoliv dodání biocidního přípravku k distribuci nebo použití v rámci obchodní činnosti) ani používán, pokud není povolen v souladu s tímto nařízením nebo může členský stát po stanovenou přechodnou dobu pokračovat v zavedeném systému (oznamování).

Dne 18. 10. 2016 nabývá účinnosti nový zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).

(Dosavadní zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh nebyl zrušen, neboť obsahuje novely jiných předpisů, ale neřeší již nakládání s biocidy. Vyhláška č. 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek byla zrušena). Dnem 18. 10. 2016 vstupuje v platnost současně vyhláška č. 333/2016 Sb., o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech.

Nový zákon v návaznosti na nařízení č. 528/2012 upravuje dodávání biocidních přípravků na trh v České republice a jejich používání, dále stanovuje působnost správních orgánů, stanovuje sankce za neplnění stanovených povinností. Přechodná ustanovení uvádí, že přípravky uvedené na trh podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. se považují za oznámené podle § 14 nového zákona. Tyto přípravky lze nalézt na veřejně přístupném webu ministerstva zdravotnictví  http://ozn.mzcr.cz a dále se podle přechodných ustanovení biocidní přípravky povolené podle zákona č. 120/2002 Sb. považují za přípravky povolené podle nařízení o biocidech č. 528/2012 a lze je dodávat na trh za podmínek a po dobu platnosti uvedených v příslušném povolení. Seznam biocidních přípravků povolených k dodávání na trh na území ČR lze nalézt na stránkách Evropské agentury pro chemické látky ECHA  www.echa.eu.

Oznamovací povinnost se plní pomocí databáze CHLaP na Ministerstvu zdravotnictví ČR nejpozději do 15 dnů před dnem uvedení biocidního přípravku na trh v České republice (uvedením na trh se rozumí první dodání na trh v ČR).

Naše akce

Žádné události

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Počet návštěvníků

0709258