Změny v předpisech o biocidech
 

Od 1. 9. 2013 je účinné nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie. Toto nařízení nahrazuje s určitým přechodným obdobím směrnici 98/8/ES. Nové nařízení je možné najít na stránkách http://eur-lex.europa.eu/. Nařízení uvádí, že žádný biocidní přípravek nesmí být dodán na trh (dodáním na trh se rozumí jakékoliv dodání biocidního přípravku k distribuci nebo použití v rámci obchodní činnosti) ani používán, pokud není povolen v souladu s tímto nařízením nebo může členský stát po stanovenou přechodnou dobu pokračovat v zavedeném systému (oznamování).

Dne 18. 10. 2016 nabývá účinnosti nový zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).

(Dosavadní zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh nebyl zrušen, neboť obsahuje novely jiných předpisů, ale neřeší již nakládání s biocidy. Vyhláška č. 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek byla zrušena). Dnem 18. 10. 2016 vstupuje v platnost současně vyhláška č. 333/2016 Sb., o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech.

Nový zákon v návaznosti na nařízení č. 528/2012 upravuje dodávání biocidních přípravků na trh v České republice a jejich používání, dále stanovuje působnost správních orgánů, stanovuje sankce za neplnění stanovených povinností. Přechodná ustanovení uvádí, že přípravky uvedené na trh podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. se považují za oznámené podle § 14 nového zákona. Tyto přípravky lze nalézt na veřejně přístupném webu ministerstva zdravotnictví  http://ozn.mzcr.cz a dále se podle přechodných ustanovení biocidní přípravky povolené podle zákona č. 120/2002 Sb. považují za přípravky povolené podle nařízení o biocidech č. 528/2012 a lze je dodávat na trh za podmínek a po dobu platnosti uvedených v příslušném povolení. Seznam biocidních přípravků povolených k dodávání na trh na území ČR lze nalézt na stránkách Evropské agentury pro chemické látky ECHA  www.echa.eu.

Oznamovací povinnost se plní pomocí databáze CHLaP na Ministerstvu zdravotnictví ČR nejpozději do 15 dnů před dnem uvedení biocidního přípravku na trh v České republice (uvedením na trh se rozumí první dodání na trh v ČR).

Změny v chemické legislativě


Přípravky používané při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci patří mezi chemické směsi, musí se tedy řídit také předpisy, které upravují nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Pro chemické látky a směsi v současné době platí přímo použitelné evropské právní předpisy, a to zejména nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a nařízení (ES) č. 1907/2006 a o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). Nařízení CLP je pro látky platné od 1. 12. 2010 a pro směsi od 1. 6. 2015. Do 1. 6. 2017 však ještě existuje možnost doprodeje směsí, které byly uvedeny prvně na trh před 1. 6. 2015. V praxi to znamená, že na trhu jsou v současné době dostupné DDD přípravky, které mají rozlišné symboly nebezpečnosti, podle staršího systému jsou označeny výstražným symbolem (žlutooranžový čtverec s černým symbolem), R a S větami; podle nařízení CLP výstražným symbolem (červeně orámovaný čtverec postavený na roh), signálním slovem (nebezpečí nebo varování) a H a P větami (standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení).

S novou legislativou souvisí i aktualizace bezpečnostních listů. Od 1. 6. 2015 platí Nařízení Komise (EU) č. 2015/830, které nahrazuje přílohu II nařízení REACH (požadavky na sestavení bezpečnostních listů) s tím, že do dne 31. 5. 2017 je povoleno i nadále používat původní bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015. Současně nařízení č. 2015/830 stanovuje, že  musí být shoda označení (na etiketě) a oddílu 2.2. bezpečnostního listu (prvky označení). Tato skutečnost znamená, že k výše uvedenému doprodeji směsí do 1. 6. 2017 označených podle staré legislativy musí být dodávány  původní bezpečnostní listy tj. takové, které mají v oddíle 2.2. prvky označení (výstražné symboly, R a S věty) stejné jako na etiketě nikoliv podle nařízení CLP.

Od 1. 6. 2015 byla zrušena hlava II zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a prováděcí vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

Novým zákonem č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) byla uveřejněna s účinností od 18. 10. 2016 i změna § 2 chemického zákona č. 350/2011 Sb., která uvádí, že na biocidní přípravky oznámené (podle zákona č. 324/2016 Sb.) se z chemického zákona vztahuje pouze klasifikace, balení a označování a na biocidní přípravky povolené (podle z. č. 324/2016 Sb.) povinnost klasifikace, balení, označování a oznamovací povinnost. Do šesti měsíců od uvedené účinnosti musí být splněna oznamovací povinnost i pro biocidní přípravky povolené podle zákona č. 120/2002 Sb.

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0372083