CEPA

jmenovala nový sekretariát a zaměří se

na samoregulaci profesionální dezinsekce a deratizace v EU

 

Dne 13. prosince 2017 na své čtvrtletní schůzi v Bruselu jmenovala CEPA novým vedoucím sekretariátu jednoho z poradců konzultační společnosti Darwin Associates, který se ujme své nové funkce od 1. ledna 2018.
Za posledních 7 let, pod bývalými prezidenty CEPA, kterými byli Akerblom, Vernié a Montmoreau, sekretariát CEPA úspěšně vedl Roland Higgins, který však nyní odchází do důchodu. Během té doby, mezi jinými akcemi, CEPA připravila normu EN 16926 pro certifikace v ochraně proti škůdcům. Dnes je tato norma využívána stále větším počtem společností zabývajících se v Evropě dezinsekcí a deratizací a představuje měřítko pro profesionalizaci tohoto odvětví.
Nedávno jmenovaný nový prezident CEPA Henry Mott poznamenal: "Jsme nesmírně vděční za práci, kterou můj předchůdce a sekretariát CEPA udělali proto, aby vytvořili základ profesionálních standardů na úrovni EU. Můj mandát se zaměří na převedení normy EN16636 CEPA na vyšší úroveň, aby tím byly vytvořeny základy samoregulačních principů profesionální dezinsekce a deratizace pro celou Evropu, protože všechny místní evropské komunity si zaslouží dezinsekci a deratizaci na nejvyšší profesionální úrovni. Jsem si jist, že společně s národními a místními orgány každé evropské země budeme schopni vytvářet smluvní vztahy, které pomohou každodennímu životu rodin a podniků."
CEPA a její členové se zavázali pokračovat ve spolupráci s EU, národními a místními orgány, aby společně získali důvěru občanů a svými výsledky v ochraně veřejného zdraví prokázali důležitost dezinsekce a deratizace.



Zleva doprava:
Michel Tulkens, James Ogilvie, Henry Mott, Paloma Castro, Roland Higgins.

Roland Higgins, generální ředitel CEPA,

zaslal dne 15. 12. 2017 Sdružení DDD v pěti jazycích krátkou tiskovou zprávu o vyhlášení “Světového dne škůdců” s žádostí o její zveřejnění. Překlad této zprávy do češtiny uvádíme:

Den 6. června 2017 byl prohlášen "Světovým den uvědomění si živočišných škůdců",

který by měl sloužit jako připomínka toho, jak profesionální dezinsekce a deratizace pomáhá chránit kvalitu našeho života.

Brusel, Belgie 6. června 2017 - Konfederace evropských asociací pro dezinsekci a deratizaci (CEPA) spojila své síly s podobnými organizacemi  po celém světě tj. s organizacemi FAOPMA (The Federation of Asian and Oceania Pest Managers' Association = Federace sdružení pro dezinsekci a deratizaci Asie a Oceanie,  Australasie) a NPMA (The National Pest Management Association = Národní sdružení pro dezinsekci a deratizaci, USA), s cílem přispět k tomu, aby si lidé na celém světě uvědomili, jak důležitou roli hraje profesionální dezinsekce a deratizace  při ochraně veřejného zdraví a zdraví občanů a při zajišťování toho, aby byly byty, domy, školy, rekreační oblasti, hotely, potravinářské provozovny a výrobny, maloobchody a další provozovny a zařízení bezpečné, bez výskytu živočišných škůdců a původců infekčních chorob.
„Světový den uvědomění si škůdců“ bude každoročně připomínán dne 6. června.
Dezinsekce a deratizace je v dnešní společnosti důležitou činností, protože běžní škůdci, jako jsou larvy různých druhů hmyzu, mohou způsobit vysoké škody na majetku, zatímco jiné druhy škůdců, jako jsou hlodavci, šváby, mouchy a roztoči způsobují především problémy s bezpečností potravin nebo vyvolávají alergie, štěnice působí významné zdravotní potíže a komáři, klíšťata a jiné druhy přenašečů navíc ohrožují zdraví lidí přenosem choroboplodných zárodků.
Každý den profesionální pracovníci v dezinsekci a deratizaci chrání zdraví lidí a jejich majetek před přenašeči chorob a škodami způsobenými živočišnými škůdci. Význam účinné ochrany škůdců byl významně potvrzen v roce 2016, kdy se světem začal šířit virus Zika, přenášený komáry a vyvolávající nové nebezpečné onemocnění lidí.
Při příležitosti tohoto prvního „Světového dne uvědomění si škůdců“ jsem hrdý na to, že jsem mohl podat zprávu o pokroku, kterého naše odvětví společně dosáhlo v posledních letech při ochraně zdraví evropských občanů, jejich majetku, ochraně potravin a životního prostředí proti rizikům pro veřejné zdraví, vyplývajících z výskytu živočišných škůdců, uvedl Bertrand Montmoreau, předseda CEPA (Confederation of European Pest Management Associations).
Od svého zahájení v březnu 2015 dokázal certifikační program CEPA-evropská norma vyvinutá ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci (CEN) - motivovat více než 300 společností zabývajících se ochranou proti škůdcům po celé Evropě, aby dobrovolně absolvovali certifikační audit třetí stranou a prokázaly tím svou profesionalitu. Je to v souladu s naší strategií vytváření rovných podmínek pro všechny poskytovatele služeb v ochraně proti škůdcům, protože více než polovina společností, které usilují o tuto certifikaci jsou menší poskytovatelé, s méně než 10 zaměstnanci.

S pomocí a podporou 65 oficiálně schválených národních certifikačních orgánů v jednotlivých členských zemích EU jsme certifikovali společnosti zabývající se ochranou proti škůdcům ve všech 28 členských státech Evropské unie podle certifikace CEPA EN16636 (V ČR: ČSN EN 16636:2015 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence.). Díky odhodlání našeho oboru jsme přesvědčeni, že jsme na dobré cestě, abychom splnili náš slib, že Evropská komise dosáhne do roku 2020 potřebného počtu 1000 certifikovaných společností CEPA v Evropě, a tím zaručí profesionalitu CEPA a všech jejích 28 členských asociací, přistupujících s plnou zodpovědností k zajištění bezpečnosti všech evropských občanů“.

Překlad do češtiny: V. Rupeš

Schválení antikoagulantů obnoveno

Dne 28. července, 2017 zaslala CEPA Sdružení DDD Prováděcí nařízení Komise (EU), kterými se obnovuje schvální antikoagulantů brodifakum, bromadiolon, difenakum, difethialon, flokumafen, chlorofacinon, kumatetralyl a Warfarin  jako účinných látek pro použití v biocidních přípravcích. Prováděcí nařízení pro všechny uvedené látky v plném znění a v oficiálním českém překladu, včetně zvláštních podmínek použití, uvádíme níže.

Nový předseda CEPA

 

Dne 14. 6. 2017 generální shromáždění CEPA zvolilo nového předsedu - Henryho  Motta, který  předsednictví přijal a poděkoval  Bertrandovi Montmoreauovi, minulému předsedovi a členovi CEPA, za jeho práci za poslední čtyři roky.

CEPA píše Evropské komisi

Flash Report, April 2017

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

Prováděcí rozhodnutí Komise podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o monitorovacích pastech obsahujících feromony hmyzu.

CEPA, která zastupuje evropská asociace pro ochranu proti škůdcům, je velmi znepokojena rozhodnutím Evropské komise považovat monitorovací pasti s feromonovým atraktantem za:

"Biocidní přípravek v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. (a) Nařízení (EU) č. 528/2012, který spadá do TP 19 definovaných v příloze V uvedeného Nařízení".

Monitorovací pasti, zejména v potravinářském průmyslu, slouží pouze ke zjišťování výskytu hmyzu a jakékoliv zásahy pomocí insekticidů jsou prováděny až poté, když je jeho výskyt odchytem prokázán. Bez použití feromonů je pravděpodobnost odchytu létajícího hmyzu velmi malá.  Když však nebude do pasti bez feromonů odchycen žádný hmyz, tak to ještě neznamená, že není přítomen.  Výsledkem bude, že insekticidní přípravky budou naopak pro jistotu používány ve větší míře.  

Jsme přesvědčeni, že monitorovací pasti bez feromonů jsou pro zjišťování přítomnosti létajícího hmyzu nepoužitelné. Na druhou stranu pasti s feromonem nejsou schopny  ovlivňovat hustotu populací škodlivého létajícího hmyzu, zvláště proto, že jsou do nich odchytáváni pouze samci.

Přehodnocení  monitorovacích  pastí s feromonem na biocidní přípravky  TP 19 nutně povede k velmi dlouhému a nákladnému procesu schvalování s následujícími dalšími nevýhodami:

  • Tyto monitorovací pasti nebude možné během mnoho let trvajícího procesu povolování používat.
     
  • V důsledku toho se cena nově povolených pastí zvýší tak, že bude odrazovat od jejich používání. A bez jiných možností se budou ve větším množství a soustavně aplikovat insekticidní přípravky.
     
  • Velikost trhu bude pravděpodobně odrazovat výrobce od žádosti o povolení. Bez jiných možností budou insekticidní přípravky používány ve větším množství, nebo budou pasti s feromony nakupovány přes internet od distributorů mimo EU.

Upřímně doufáme, že Evropská komise pochopí, že monitorovací pasti bez feromonů nemohou být efektivně využívány k monitorování výskytu (bez účinné alternativy) a pastí s feromony nelze používat k účinnému potlačování zamoření. Zamýšlené rozhodnutí Komise by automaticky omezilo možnost zamoření hmyzem účinně monitorovat, což by vedlo ke snížení  bezpečnosti  potravin a k častější aplikaci insekticidů.

 

Přeložil RNDr. Václav Rupeš, CSc.

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0372082